+DIG Trivselsundersøgelse – et samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

I foråret 2019 gennemfører +DIG en trivselsmåling på alle folkeskoler samt Firkløverskolen i Lejre Kommune.  Målingen hedder ”Hvordan har børn og unge i Lejre det?” og er den tredje og foreløbigt sidste undersøgelse i regi af +DIG-indsatsen, hvor vi stiller 69 spørgsmål til alle 5.-8. klasser. Undersøgelsen er et supplement til den nationale trivselsmåling, som gennemføres samtidigt. Resultaterne af målingen præsenteres for Udvalget for Børn & Ungdom på et møde i september 2019.

Lejre kommune ønsker at alle børn og unge har det godt.
For at undersøge hvordan børn og unge har det, er der lavet et spørgeskema, som elever i 5., 6., 7. og 8. klasse skal besvare. Spørgeskemaet handler om, hvad eleverne laver i deres fritid, om venner og om, hvordan de selv vurderer, at de har det. Spørgeskemaet besvares i skoletiden sammen med resten af klassen og introduceres af klassens lærer. Spørgeskemaet besvares på computer, og det tager ca. 25 minutter at besvare. Nogle bruger mere tid, mens andre bruger mindre, og dette er helt normalt.
Alle oplysninger og svar, som gives i spørgeskemaet, vil blive behandlet fortroligt. Det betyder, at ingen vil kunne genkende personer eller svar. Det er VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der står for at gennemføre undersøgelsen.

Baggrundsviden om +DIG trivselsundersøgelsen

 • Undersøgelsen er en aktivitet i +DIG-indsatsen
 • Undersøgelsen gennemføres af VIVE (Det Nationale Videns- og analysecenter for Velfærd) i samarbejde med Lejre Kommune og SUS
 • Alle folkeskoler inkl. Firkløverskolen indgår i 2018-måling
 • Samlet set har 1105 børn på 5.-8. klassetrin deltaget i 2018
 • Spørgeskemaet består af 70 spørgsmål om ensomhed, fritidsvaner, forholdet til voksne omkring dem, mental trivsel, livstilfredshed og kostvaner
 • Undersøgelsen gennemføres i alt 3 gange: i 2017, 2018 og 2019
 • Vi har i 2018 haft en svarprocent på 90 (91 i 2017)
 • Der indgår i spørgeskemaet en SDQ-måling, som kan sige noget om psykisk trivsel og funktion (læs mere nedenfor)
 • Vi samarbejder med Headspace Roskilde og Børns Vilkår (Børnetelefonen) i forbindelse med undersøgelsen, og uddeler informationsmateriale om rådgivningsmuligheder for alle børn og unge
  Læs mere om og kontakt Headspace Roskilde her
  Læs mere om og kontakt Børnetelefonen her

Hovedresultater fra Trivselsundersøgelsen i 2018

 • Færre svarer, at de er ensomme i 2018 sammenlignet med 2017*
 • I spørgsmålet der lød “Hvor glad er du for dit liv for tiden” var der færre børn i 2018 der svarede “Jeg er slet ikke glad” end i 2017 (fra 84 til 54 børn)
 • Ud fra spørgsmålene i SDQ’en** om mental trivsel lå flere af de ensomme børn indenfor normalområdet. (fra 66% i 2017 til 69% i 2018)
 • Færre af de ensomme børn oplever ofte at blive drillet (fra 10% i 2017 til 5% i 2018)

*Faldet fra 22% til 18% ensomme inkluderer de børn, der har svaret, at de føler sig ensomme “meget ofte, ofte eller af og til”

**Læs mere om SDQ nedenfor

Opmærksomhedspunkter i 2017 og 2018 for ensomme børn i forhold til ikke-ensomme børn* i Lejre er følgende:

 • De har sværere end andre børn ved at snakke med nogen, både voksne og jævnaldrende, når de er kede af det.
 • Flere oplever at blive drillet og/eller mobbet
 • De har lavere psykisk trivsel og lavt selvværd
 • De går i mindre grad til fritidsaktiviteter og oplever, at der ikke er det rette tilbud til dem
 • De oplever, at voksne ikke interesserer sig for dem, men vil gerne have mere opmærksomhed fra voksne
 • De har lavere livstilfredshed og opfatter ikke sig selv som glade, i samme omfang som børn, der ikke er ensomme.

Kort om SDQ – hvad går det ud på?

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) er et kort spørgeskema, der giver mulighed for at vurdere børn og unges psykiske trivsel og funktion. Metoden blev udviklet i England af Robert Goodman i slutningen af 1990’erne og blev oversat til dansk i 2002 med en opdatering i 2014. Spørgeskemaet kan besvares af forældre og lærere/pædagoger, og der findes derudover også en version til selvbesvarelse, som kan bruges fra 11 års alderen og op.

I Danmark har SDQ vist sig at være velegnet og et værktøj, som er letanvendeligt i flere forskellige sammenhænge – både i det individuelle arbejde med udsatte børn og unge, og som evalueringsredskab i forhold til forskellige indsatser. Dette er muligt, da SDQ kan give et præcist indtryk af omfanget og karakteren af eventuelle vanskeligheder. En anden bemærkelsesværdig ting ved spørgeskemaet er, at svarpersonerne oftest oplever det som relevant, afbalanceret og overskueligt.

SDQ indeholder 25 spørgsmål set over de seneste 6 måneder. Her bliver svarpersonen bedt om at vurdere, om der samlet set synes at være tale om dårlig trivsel og/eller nedsat funktion. Derudover bliver man også spurgt til, om varighed og om, i hvilken grad der er problemer  bekræftende fald spørges også om varighed og om, i hvilken grad der er problemer i forhold til familieliv, indlæring, venskaber og fritidsliv. De første 25 spørgsmål er formulerede som udsagn, hvor svarpersonen så kan vælge at svare ”passer ikke”, ”passer delvis” eller ”passer godt”

Ud af de 25 spørgsmål fokuseres der på fem temaer, som hver belyses af fem spørgsmål. Disse handler om følelsesmæssige symptimer, adfærdsmæssige symptomer, hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder, vanskeligheder i forhold til jævnaldrende og de sociale styrkesider.

Læs mere om VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) her: https://www.vive.dk/da/

2019-08-21T12:20:52+00:00