“Alle børn og unge skal føle sig set og hørt, anerkendt og positivt udfordret, og som en del af fællesskabet i alle de sammenhænge, de færdes i”

+DIG visionen er formuleret i efteråret 2016 af +DIG Alliancegruppen og er et udtryk for indsatsens målsætning

Billede af +DIG visionen

Visionen omfatter i princippet alle børn og unge i hele Lejre Kommune. Det betyder, at fokus er på at skabe en indsats, der løfter alle børn og dermed også de svagere børn og unge, der har brug for en ekstra hånd fra deres omgivelser for at trives endnu bedre.

Visionen bygger på, at ensomhed er en subjektiv følelse, som opstår, når man oplever at føle sig overset i en længere periode og ikke er med i de sociale sammenhænge, som man har brug for, for at kunne trives og have det godt.

Visionen har fokus på, at alle børn og unge har brug for anerkendelse og for at blive udfordret på en positiv måde, så de kan vokse og trives. Anerkendelse og positive udfordringer kan fx komme fra fagpersonale i daginstitution eller skole, eller fra en frivillig i en forening.

Visionens omdrejningspunkt er fællesskabet. Alle børn og unge har brug for at være med i fællesskabet – både dem, de ikke selv har valgt,  fx klassens og skolens fællesskab, men også i fritiden og i foreningslivet, som deltager på en aktivitet eller som frivillig hjælper.

Illustration af børn i tragt. De skal findes senest i det gule område, inden de når det røde.

+DIG-indsatsen har fokus på børn i diffus mistrivsel

Langt de fleste børn i Lejre trives og har det heldigvis godt. Der er samtidig et antal børn, der ikke trives og som allerede får målrettet støtte fra kommunale aktører og andre steder.  Figuren til venstre er et billede på sammensætningen af alle børn og unge i Lejre, og på at der også er børn, der oplever diffus mistrivsel, men som måske i dag ikke bliver set og får hjælp til at trives bedre. +DIG-indsatsen har især fokus på at gøre noget for de børn, der befinder sig i den midterste gruppe: Børn, der af forskellige årsager ikke trives så godt, som de kunne, og som risikerer at “gå under radaren”. Årsagerne kan fx være drillerier, problemer derhjemme eller fysisk eller psykisk sygdom.

Aktørkredsen omkring et barns trivsel

Et barns trivsel afhænger af mange aktører. Figuren til højre viser et udsnit af de aktører, der er omkring et barns trivsel.

+DIG-indsatsen bygger på metoden collective impact, der handler om at bringe alle relevante aktører i spil om en fælles opgave: At sikre barnets trivsel og at alle har noget at byde ind med. Løsninger skal findes og realiseres i et samspil og et samarbejde mellem aktører fra flere sektorer.

I lokalsamfundet er der mange, der har betydning for, om børnene og de unge trives:

  • Familien
  • Skolen
  • Dagtilbud
  • Foreninger
  • Sundhedsplejen
  • Venner

+DIG har 5 strategiske indsatsspor

Indsatssporet “Relationer i den tidlige barndom” handler om tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel. Forskning viser, at tidlig indsats og en indsats med uddannelsesmæssigt fokus er afgørende, når det gælder om at skabe de bedste forudsætninger for, at børn og unge kan vokse op og få et godt liv. +DIG har som mål at styrke både faglighed men også livsduelighed. Evnen til at klare sig godt og skabe et godt liv afhænger bl.a. af de relationer, barnet og den unge har i sin opvækst.

Indsatssporet “Trivsel i dagtilbud, skole og SFO” handler om at styrke trivselsarbejdet i de kommunale institutioner til gavn for alle børn og unge. +DIG har som mål at udbrede kendskabet til de trivselsfremmende aktiviteter, som allerede idag er en del af hverdagen i dagtilbud, i skoler og SFO’er i Lejre Kommune – og at inspirere frivillige aktører i foreningslivet, forældre og unge til at sætte fællesskab og trivsel på dagsordenen.

Indsatssporet “Inkluderende fritidsaktiviteter” har fokus på, at aktiviteterne i fritiden har stor betydning for trivsel og følelsen af at være en del af fællesskabet. Med fritidsaktiviteter menes fx sport, musik, drama, billedkunst og spejder. +DIG har som mål at udbrede kendskabet til frivillige foreninger og andre aktører, der allerede idag har fokus på trivsel og inklusion af sårbare børn og unge.

Indsatssporet “Unge viser vej” er et tværgående spor, som har de unge i centrum. For at +DIG lykkes er det afgørende, at målgruppen – børn og unge – er med til at udpege indsatser, lave aktiviteter og have en aktiv stemme i alt, hvad der sættes i gang. Budskabet til de unge har fra starten været “I bliver hørt, og I skal selv!” Det betyder, at vi tror på, at løsninger for børn og unges trivsel også skal findes blandt børn og unge selv.

Indsatssporet “En ekstra hånd” er et tværgående spor, som har fokus på at alle aktører omkring et barns trivsel har noget at give. Det betyder, at alle kan gøre en positiv forskel og “give en ekstra hånd” til de børn og unge, der har brug for det. Det kan fx være i foreningslivet, i skolen, derhjemme eller på fritidsjobbet.

2019-05-09T12:02:11+00:00